Latest

MP3: TAM BẢO HỌC

Thuyết giảng TAM BẢO HỌC Hiệu Trưởng Trường Phật Học TPHCM – Hòa Thường Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng TAM BẢO HỌC Tải Về Máy:

MP3: PHẬT HỌC VẤN ĐÁP 1 & 2

Thuyết giảng PHẬT HỌC VẤN ĐÁP 01 Hiệu Trưởng Trường Phật Học TPHCM – Hòa Thường Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng Tải Về Máy: Phần

MP3: QUY SƠN CẢNH SÁCH

Thuyết giảng QUY SƠN CẢNH SÁCH (năm 1998) Hiệu Trưởng Trường Phật Học TPHCM – Hòa Thường Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng SÁM QUY MẠNG

MP3: SÁM QUY MẠNG

Thuyết giảng SÁM QUY MẠNG Hiệu Trưởng Trường Phật Học TPHCM – Hòa Thường Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng SÁM QUY MẠNG

MP3: KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Thuyết giảng THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN Hiệu Trưởng Trường Phật Học TPHCM – Hòa Thường Thích Từ Thông – Hiệu: Như Huyễn Thiền Sư thuyết giảng THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN Tải